สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้

รายงานผลการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเรา

โครงการศึกษาความหนาแน่นและการกระจายพันธุ์สมุนไพรในป่า

กรมป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีองค์ความรู้ และเครือข่ายชุมชนต่างๆ ที่สามารถประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงมีความพร้อมในการศึกษา วิจัยและพัฒนาสมุนไพรจากป่าให้มีการใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้พัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ

โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรจากป่าอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาสถานการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรไม้ป่า และประเทศไทยจะเป็นผู้นำของภูมิภาคอาเซียนในการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพภายในปี 2564

เป้าหมาย

เพื่อศึกษาสำรวจ ชนิด ปริมาณ และความหนาแน่นของสมุนไพรในป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่ดำเนินการ

กิจกรรมศึกษา สำรวจ ชนิด ความหนาแน่น และการกระจายพันธุ์สมุนไพรในป่า


ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสำรวจ

การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสม่ำเสมอ (Systematic Sampling)


ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์ที่ใช้

รายชื่ออุปกรณ์การสำรวจทรัพยากรป่าไม้และการเตรียมงานต่างๆ


ข้อมูลเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่นำไปใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ที่ตั้ง ตำแหน่ง ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล


ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพการปฏิบัติงานสำรวจ

พรรณไม้

เกล็ดปลาช่อน

เข็มป่า

เฟินก้านดำ

จำนวนผู้เข้าชม : {{counter}}